تعطیلی شنبه‌ها
13 بازدید
موضوع: اقتصاد

تعطیلی شنبه به‌جای پنج‌شنبه، استفاده از فرصت بین‌المللی برای تعاملات تجاری و اقتصادی است؛ تعطیل نبودنِ پنج‌شنبه به طور حتم فرصت مناسبی برای جامعه اقتصادی ایجاد می‌كند. در شرایط موجود شاهد اقدامات مطلوبی از سوی دولت با كشورهای منطقه و فرامنطقه هستیم؛ در نتیجه نیازمند افزایش زمان تعامل اقتصادی هستیم. به تعبیر دیگر، تعطیلی شنبه به‌جای پنج‌شنبه اثر مطلوب در اقتصاد دارد و یك روز به زمان تعامل اقتصادی كشورمان با دنیا اضافه می‌كند؛ اما مسلماً این به معنای حل مسائل اقتصادی به طور كامل نیست و تأثیر تحریم بیشتر از این مقدار است.

در ضمن از آن‌جا که تعطیلی روز شنبه هماهنگ شدن با دادوستدهای اقتصادی جهانی است و مؤثر در حل برخی از مشکلان اقتصادی است و قصد تشبه به مخالفین و کفار نیست، تعطیلی روز شنبه، علاوه بر روز جمعه، منع شرعی ندارد.

دانلود