سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ مدینه منوره، غربت بقیع، بهمن1392
عربستان سعودی، مدینه منوره، قبرستان بقیع، در جمع زائران و مجاوران، بهمن 1392