سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ سفر تبلیغی به اوکراین - رمضان1434
سفر تبلیغی به اوکراین - در کنار کسی که کشیش کلیسا بود ولی نور هدایت در وجود او تابید و پس از تشرف به مذهب تشیع، نام خود را «علی» قرار داد.