سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ کشور اوکراین - رمضان1434
هیأت دانشجویان و تجار ایرانی مقیم اوکراین - کشور اوکراین شهر خارکف - رمضان 1434 - ترویج فرهنگ قربانی و توزیع گوشت بین نمازگزاران