سفرهای تبلیغی به کشور اوکراین ◂ سفر تبلیغی به کشور اوکراین - محرم1433
هیأت دانشجویان و تجار ایرانی مقیم اوکراین - کشور اوکراین شهر خارکف - محرم 1433