آئین عزاداری شیعیان در هندوستان
54 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از نظر شیعیان، شهادت حضرت امام حسین(ع) در کربلا نشانگر راستی و حقیقت و فرونی وی در برابر اراده الهی است که حتی به قیمت تمام شدن جانش در راه خدا برای نجات بشر صورت گرفت. امام حسین(ع) با قربانی کردن خویش در راستای آزادی و سربلندی دین خود، خود و خانواده اش را به عنوان انسان هایی آزاده که زجر بسیار کشیده اند، معرفی کرد. در میان شیعیان،«حسینیه» واژه ای که به عنوان سمبل شجاعت و شهادت امام حسین(ع) و یارانش به کار می رود، مرکزی مذهبی قلمداد می شود. از این رو پایبندی و شرکت در حسینیه از نظر شیعیان همان تعهدی است که اهل شیعه از آن به عنوان عمل و رفتاری مذهبی یادکنند. این اعمال به عنوان یادآوری و ستایش از امام حسین(ع) و عزاداری برای اوست، که گاهی اوقات شرکت کنندگان در این مراسم با زجردادن خود و ریاضت کشیدن، ارادت فراوان خود را به امام حسین(ع) ابراز می دادند. در این پژوهش به آداب و رسوم و نحوه عزاداری شیعیان در هندوستان پرداخته ایم.