تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1397 
شیعه شناسی 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
18.61 
لیسانس 
1382 
مهندسی عمران 
کرج 
16.55 
سطح 3 
1392 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
18.50 
سطح 3 
1395 
تخصصی شیعه شناسی 
مؤسسه آموزش عالی امام رضا(ع) 
17.50 
سطح 4 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم- درحال تدوین پایان نامه 
0.00